PHP, CMS, HTML by Jacek Cywinski anteneum
KartyOnLine.pl Artykuły
Reklama

Szukaj w portalu

Aby wyszukać informacje wpisz poszukiwane słowa i naciśnij OK

Szukaj bankomatu

Aby wyszukać bankomat wpisz miasto i naciśnij OK

Ankieta

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Napisz do nas

Karol Żwiruk

karol.zwiruk@kartyonline.pl

gg

 gg: 1384

 
Współpracujemy z


Komentarz do Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych
Autor: Karol Żwiruk expander.pl,    2003-09-12
czytano 37 370 razy


12 października po rocznym vacatio legis wchodzi w życie Ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Ustawa ta dokładnie normuje kwestie związane z funkcjonowaniem pieniądza elektronicznego na rynku bankowym. Novum w polskim prawodawstwie jest szczegółowe unormowanie kwestii związanych z kartami płatniczymi. Dotychczas kwestie te były pobieżnie regulowane przez Prawo bankowe, a teraz uzyskały własną regulacje ustawową. Ustawa służy także wprowadzeniu do polskiego prawodawstwa, odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej, przede wszystkim dotyczy to zagadnień ochrony konsumentów. Cała ustawa zasługuje na dużą uwagę, jednak ja postaram się omówić kilka z jej unormowań, które moim zdaniem stanowią o jej istocie.

Art. 3

"1. Umowę o elektroniczny instrument płatniczy pomiędzy wydawcą a posiadaczem zawiera się w formie pisemnej. Wymóg formy pisemnej nie dotyczy umowy o instrument pieniądza elektronicznego na okaziciela.

2. Umowa o elektroniczny instrument płatniczy powinna określać w szczególności:

(...) 8) zasady rozliczeń z tytułu operacji w walutach obcych oraz wskazanie stosowanych kursów walut(...)

4. Do umowy o elektroniczny instrument płatniczy dołącza się wzór podpisu posiadacza lub użytkownika karty płatniczej, w przypadku, gdy posługiwanie się takim instrumentem wymaga użycia podpisu posiadacza lub użytkownika karty płatniczej. "


Ustawa wprowadza do porządku prawnego nowy typ umowy nazwanej ? umowę o elektroniczny instrument płatniczy. Wymaga także pisemnej formy tego typu umowy. Jednakże, zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego, forma ta zastrzeżona jest jedynie dla celów dowodowych. Powoduje to w przypadku powstania sporu, powoływania dowodu ze świadków lub przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy.



W dotychczasowej praktyce banki nie zawierały w formie pisemnej oddzielnych umów o karty płatnicze. Zawarcie umowy następowało poprzez złożenie przez strony odpowiednich oświadczeń woli. Nierzadko następowało to w sposób dorozumiany (per facta concludentia), w sytuacji, kiedy klient składał wniosek o wydanie karty a bank po pozytywnym jego rozpatrzeniu, wydawał kartę płatniczą. Regulaminy zawierające postanowienia dotyczące kart płatniczych były wydawane w oparciu o umowy rachunku bankowego lub na podstawie prawa bankowego.

Obecnie banki będą musiały podpisywać z klientami oddzielne umowy dla każdej wydawanej karty płatniczej. Wydaje się, że jest to rozwiązanie bardzo mądre, tym bardziej, że ustawa dokładnie definiuje, jakie elementy musi taka umowa zawierać. W umowie znajdą się wiec wszystkie informacje o sposobie korzystania z karty płatniczej, ale także dokładne zasady obliczania odsetek oraz terminów i sposobu ich spłaty(ważne w przypadku kart kredytowych). W umowie muszą także znaleźć się informacje o sposobie rozliczania transakcji wykonanych kartami za granicą. Ustawa zobowiązuje banki do dokładnego określenia kursów, jakie są wykorzystywane przy przeliczaniu walut. Pozwoli to na ukrócenie dotychczasowej praktyki banków, które nie informując o tym klientów, stosowały niekorzystne kursy przeliczeniowe i prowizje przy przeliczeniach transakcji zagranicznych. Wszystkie te konieczne postanowienia trafią do regulaminów, które będą integralną częścią umowy o kartę płatniczą i będą dostarczane klientowi w momencie zawarcia umowy. Znacznie wzmocni to pozycje klienta, który będzie mógł, bez większego wysiłku poznać wszystkie mechanizmy funkcjonowania własnej karty płatniczej.

Ustawa wymaga także, dołączenia do umowy karty wzoru podpisu posiadacza lub użytkownika. Wymóg taki jest reakcją na problemy klientów, związane z niemożnością dowiedzenia w sporach z bankami nieprawdziwości podpisów złożonych na potwierdzeniach transakcji. W przypadku utraty karty bank nie był bowiem w stanie sprawdzić prawdziwości podpisu, gdyż jego jedyny egzemplarz znajdował na rewersie straconej karty. Nowe uregulowanie wymaga, jak sądzę, jednoczesnego złożenia dwóch identycznych podpisów. Jednego na rewersie wydawanej karty, drugiego na karcie podpisów. Pojawia się jednak problem, w sytuacji, gdy karta zostaje klientowi dostarczona pocztą. Nie ma wtedy możliwości stwierdzenia identyczności złożonych podpisów, a rozwiązanie takie nie przynosi w gruncie rzeczy żadnych zmian w stosunku do stanu obecnego.

Art. 6

"Roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy przedawniają się z upływem 2 lat."

Wg. Woltera (Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk "Prawo Cywilne - zarys części ogólnej", Warszawa, PWN 1998 wyd. II zmienione, str. 345) przedawnienie prowadzi do "ograniczenia możliwości dochodzenia roszczenia, jeśli nie było realizowane przez czas określony w ustawie". Racją instytucji przedawnienia jest konieczność eliminacji sytuacji prawnej niepewności. Upływ czasu utrudnia także dowodzenie faktów, co może czynić spór trudnym do rozstrzygnięcia. Przedawnienie jest zatem swego rodzaju "wentylem bezpieczeństwa", który zmusza wierzycieli do realizacji swoich roszczeń w określonych terminach.

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych wprowadza 2 letni termin przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dotyczy on wszystkich podmiotów, których prawa i obowiązki normuje ustawa. Chodzi tu zarówno o przedsiębiorców, którzy w sposób profesjonalny zajmują się świadczeniem usług, jak i o nieprofesjonalistów - konsumentów. Gdyby w ustawie brak było wskazania długości terminu przedawnienia, to do roszczeń wynikających z przepisów tej ustawy stosowane byłyby przepisy ogólne kodeksu cywilnego. Przepisy te wyraźnie rozgraniczają długość terminu przedawnienia, zależnie czy roszczenie było związane z działalnością gospodarczą, czy nie. Roszczenia z taką działalnością związane przedawniają się po upływie 3 lat, natomiast wszystkie inne roszczenia przedawniają się z upływem lat 10. Oczywiście inne ustawy mogą modyfikować, w przypadku różnych stosunków prawnych, okres przedawniania roszczeń. Według KC bieg terminu przedawnieni rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg terminu przedawnienia może tez z różnych względów ulegać zawieszeniu lub przerwaniu.

Zatem po 2 latach od momentu, gdy roszczenie wynikające z ustawy stało się wymagalne, a nie zaszły okoliczności zawieszające lub przerywające bieg terminu przedawnienia, nie jest możliwe skuteczne jego dochodzenie.

Art. 15

"1. Podmioty niebędące bankami obowiązane są zgłosić do NBP zamiar rozpoczęcia działalności polegającej na wydawaniu kart płatniczych, w terminie co najmniej miesiąca przed jej rozpoczęciem."

Ustawa po raz pierwszy normuje dokładnie sprawy związane z wydawaniem kart przez instytucje niebędące bankami. Dotychczas podmioty takie nie miały żadnych obowiązków, nie podlegały one nawet rejestracji. Każdy mógł, bez wiedzy organów publicznych, wydawać karty płatnicze.

Teraz sytuacja ta się zmienia. Każdy podmiot pragnący wydawać karty płatnicze musi zgłosić w Narodowym Banku Polskim taki zamiar, najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem takiej działalności. Banki są z tego obowiązku zwolnione. W zawiadomieniu, poza danymi dotyczącymi przedsiębiorcy, muszą znaleźć się także informacje o rodzaju kart płatniczych, jakie mają być wydawane. W zgłoszeniu trzeba także dokładnie określić wszystkich akcjonariuszy lub wspólników posiadających ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu tego podmiotu. Przedsiębiorca jest zobowiązany do bezzwłocznego raportowania o wszystkich zmianach w zakresie tych informacji. Regulacje dla banków pozostały bez zmian i ustawa nie niesie dla nich nic nowego. Muszą one nadal wykonywać obowiązki, które nakłada na nie prawo bankowe.

Naruszenie powyższych przepisów przez bank lub innego wystawcę kart może skutkować odpowiedzialnością karną osób zaangażowanych w ten proceder. Ustawa przewiduje za to karę do 3 lat pozbawienia wolności albo karę grzywny do 5 milionów złotych.

Wszyscy wystawcy kart, w tym banki, mają obowiązek informowania NBP o ilości wydanych kart, ilości dokonanych transakcji oraz liczbie udostępnionych bankomatów. Dodatkowo muszą oni informować o każdej udanej lub nieudanej próbie przeprowadzenia transakcji zmierzającej do "naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu". Za naruszenie obowiązków informacyjnych ustawa przewiduje karę grzywny do 1 miliona złotych.

Art. 16

"1. Posiadacz jest obowiązany do:
1) przechowywania karty płatniczej i ochrony kodu identyfikacyjnego, z zachowaniem należytej staranności
2) nieprzechowywania karty płatniczej razem z kodem identyfikacyjnym,
3) niezwłocznego zgłoszenia wydawcy utraty lub zniszczenia karty płatniczej,
4) nieudostępniania karty płatniczej i kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym."


Ten artykuł dokładnie określa podstawowe obowiązki posiadacza i użytkownika karty płatniczej, związane z bezpieczeństwem kart. Przestrzeganie wskazanych w tym artykule zasad jest o tyle ważne, że artykuł 28 ust. 2 ustawy odsyła do artykułu 16 celem wskazania przykładowych sytuacji, w których posiadaczowi karty można przypisać winę w przypadku użycia utraconej karty płatniczej.

Artykuł ten wspomina o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z karty płatniczej. Należytego poziomu staranności wymaga ustawa dla przechowywania karty płatniczej oraz kodu PIN lub innego kodu identyfikacyjnego. Pod pojęciem „należytej staranności” ustawa rozumie staranność ogólnie wymaganą w sytuacjach danego rodzaju. Jak się wydaje czynić zadość zachowaniu należytej staranności będzie przechowywanie karty płatniczej w portfelu, natomiast nie będzie ten warunek spełniony w sytuacji umieszczeni karty w widocznym miejscu w pozostawionym na ulicy samochodzie.

Ustawa wspomina także o kwalifikowanej formie niezachowania staranności, jaką jest przechowywanie karty wraz z kodem identyfikacyjnym. Wspominając o kodzie identyfikacyjnym ustawa ma na myśli kod w formie niezaszyfrowanej i niezakodowanej. Wydaje się, że przechowywanie karty wraz z zaszyfrowanym kodem lub kodami PIN, mieścić się będzie w normie zachowania należytej staranności. Zastosowany szyfr powinien być na tyle skomplikowany by prawdopodobieństwo uzyskania prawidłowego kodu PIN w wyniku 3 prób jego odszyfrowania dowolnym kluczem było bliskie 0.

Naruszeniem należytej staranności jest także udostępnienie karty płatniczej i kodu identyfikacyjnego osobie niepowołanej. Za osobę niepowołana ustawa uznaje każdą osobę, poza osobą, której „dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie płatniczej” (art. 20 ust. 1). Naruszeniem zasad należytej staranności będzie, więc przekazanie karty i kodu PIN każdej osobie. Wydaje się, że naruszeniem tych zasad będzie także każdorazowe przekazanie komukolwiek kodu PIN. Natomiast przekazanie karty, bez przekazania kodu, może, lecz nie musi być naruszeniem tych zasad. Decydować o tym będzie fakt, komu, w jakim celu i w jakich okolicznościach karta została przekazana.

Ustawa nakłada na użytkownika i posiadacza karty obowiązek bezzwłocznego poinformowania wystawcy o utracie lub zniszczeniu karty płatniczej. Jest to ważne także dla samego użytkownika i posiadacza, dla których ten moment decyduje o poziomie odpowiedzialności za transakcje dokonane utraconą kartą. Dla umożliwienia zgłoszenia utraty karty, jej wystawca jest, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1, zobowiązany do uruchomienia specjalnego, czynnego cała dobę serwisu zgłoszeniowego. Przyjmowane w ten sposób zgłoszenia są rejestrowane wraz z zapisaniem daty, godziny i minuty przyjęcia zgłoszenia. Zatem czas dokonania zgłoszenia jest zaokrąglany do całych minut.

Art. 18

„Posiadacz może odstąpić od umowy o kartę płatniczą w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty płatniczej, o ile nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej karty. W takim przypadku wydawca zwraca posiadaczowi kwotę poniesionych opłat. Wydawca może obciążyć posiadacza kosztami związanymi z wydaniem karty płatniczej, w zakresie przewidzianym w umowie.”

Przepis ten statuuje zasadę, zgodnie, z która klient może odstąpić w ciągu 14 dni od umowy o kartę płatniczą i uzyskać zwrot opłaty za wydanie karty. Bank może natomiast obciążyć klienta swoimi kosztami związanymi z wydaniem karty, jednakże tylko pod warunkiem, że dokładne określenie składników tych kosztów zostało dokonane w umowie o kartę płatniczą. Górną granicą wysokości tych kosztów jest wysokość opłaty za wydanie karty. Bank nie może w ramach zwrotu kosztów, zażądać od klienta sumy wyższej niż wynosiła opłata za wydanie karty.

Ważne jest także zdefiniowanie pojęcia kosztów w tym przepisie. Bank musi być w stanie dokładnie opisać i skonkretyzować poniesione koszty. Mogą one mieć co prawda charakter ryczałtowy, jednakże ich wyliczenie musi opierać się na rzeczywistych nakładach i wydatkach banku.

Aby móc skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy, użytkownik lub posiadacz karty nie może wykonać nią żadnej operacji. Pod pojęciem operacji ustawa rozumie wypłatę gotówki, lub dokonanie zapłaty przy użyciu karty. Dokonanie aktywacji karty lub inna czynność z jej wykorzystaniem nie jest zatem operacją w rozumieniu ustawy.

Przepis ten jak się wydaje, powinien bardzo ułatwić życie osobom zbierającym karty płatnicze. Pozwala im bowiem w pewnym stopniu, oczywiście przy pozytywnym nastawieniu ze strony banków, na zmniejszenie kosztów uprawiania swojego hobby.

Art. 21

"1. Wydanie karty następuje po zawarciu umowy o kartę płatniczą. Do chwili jej wydania wydawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z użycia karty przez osobę nieuprawnioną."

W kwestii doręczania kart płatniczych banki stosowały dotychczas bardzo różne praktyki. Duże banki detaliczne takie jak PKO BP czy Pekao S.A., wymagały od klientów osobistego odbierania kart. Inne banki natomiast wysyłały nieaktywne karty zwykłymi listami. W żaden sposób nie była dotychczas unormowana kwestia odpowiedzialności klienta i banku za szkody wynikające z użycia karty przed jej doręczeniem.

Wydaje się, że nowy zapis ustawowy zmieni obecną praktykę. Przepis bowiem dokładnie rozgranicza odpowiedzialność klienta i banku w tym zakresie. Za moment przejęcia odpowiedzialności za kartę płatniczą przez klienta, ustawa przyjmuje moment jej wydania. Nie ma wątpliwości, że mówiąc o wydaniu ustawodawca miał na myśli moment fizycznego dostarczenia karty klientowi. Do tego momentu klient nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z użycia karty przez osobą nieuprawnioną.

Istotne staje się wiec dokładne określenie momentu doręczeni karty. Wydaje się, że banki będą musiały zrezygnować z tych sposobów doręczania kart klientom, które nie dają im pisemnego potwierdzenia doręczenia karty wraz z dokładnym określeniem jego terminu. Nie będzie wiec już możliwe wysyłania kart listem zwykłym. Banki będą mogły nadal wydawać karty w oddziałach lub przesyłać je listem poleconym.

Moim zdaniem, żadnego wpływu na rozgraniczenie odpowiedzialności banku i klienta nie ma fakt czy karta zostaje doręczona w stanie aktywnym czy też nie. Nie da się bowiem obronić pogląd, że dostarczenie karty w stanie nieaktywnym, nie jest wydaniem karty w rozumieniu ustawy. Jak się wydaje, przyjęte w ustawie pojecie wydanie jest ściśle związane z fizycznym doręczeniem karty.

Art. 22

"1. Wydawca jest obowiązany przyjmować przez całą dobę zgłoszenia posiadaczy lub użytkowników kart płatniczych o utracie lub zniszczeniu karty płatniczej, dokonywane przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikowania. Wydawca jest obowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń utraty lub zniszczenia karty, zawierającego dane o numerze karty, osobie zgłaszającej, okolicznościach wraz ze wskazaniem daty, godziny i minuty przyjęcia zgłoszenia.
2. Wydawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia w sposób określony w umowie o kartę płatniczą."


Konieczność dokładnego określenia momentu zgłoszenia utraty karty wymaga od banku prowadzenia całodobowego serwisu pozwalającego na dokonanie takiego zgłoszenia. Zgłoszenia muszą być przyjmowane przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikowania. W dotychczasowej praktyce banków zwykło się w tym celu wykorzystywać połączenia telefoniczne. Jedynie banki internetowe, jak dotychczas, pozwalały na zastrzeganie kart przez Internet. Wszystkie banki oferujące karty płatnicze już przed wejściem w życie ustawy zapewniły możliwość 24 h zastrzegania kart.

Jak wskazuje przepis, bank jest zobowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń utraty lub zniszczenia kart. Znajdują się w nim dane o karcie, osobie zgłaszającej oraz informacje o okolicznościach zdarzenia, które doprowadziło do utraty lub zniszczenia karty. W rejestrze znajduje się także dokładny, podany co do 1 minuty, termin dokonania zgłoszenia. Jak się wydaje, ponieważ karta pozostaje własnością wystawcy, posiadacz lub użytkownik ma obowiązek wskazania prawdziwych i dokładnych okoliczności utraty karty.

Gdy ustawa nakłada na posiadacza lub użytkownika karty obowiązek poinformowania wystawcy karty, należy domniemywać, że w przypadku niemożności skontaktowania się w wystawcą z powodów niezależnych od użytkownika i posiadacza, zawiadomienie właściwej organizacji płatniczej powinno wystarczać za dokonanie zawiadomienia. Aby dokonać zawiadomienia organizacji płatniczej, wystarcza poinformowanie o tym fakcie dowolnego zrzeszonego w niej banku.

Art. 27

"1. Posiadacz jest obowiązany zgłosić wydawcy niezgodności w zestawieniu operacji, o którym mowa w art. 24, dotyczące w szczególności:

  • kwestionowanych operacji ujętych w zestawieniu,
  • błędu lub innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia
    w terminie określonym w umowie o kartę płatniczą, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania zestawienia.


2. Posiadacz jest obowiązany niezwłocznie zgłosić wydawcy nieotrzymanie zestawienia operacji w ustalonym w umowie terminie.
3. Zgłoszenia posiadacza, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być rozpatrzone niezwłocznie."


Zgodnie z artykułem 24 ustawy wydawca karty jest zobowiązany przedstawić posiadaczowi, nie rzadziej niż raz w miesiącu, zestawienie operacji dokonanych przy użyciu karty. Ponieważ nie wszyscy klienci mają dostęp do nowoczesnych środków komunikowania, zestawienie takie powinno być przez bank przesyłane w formie listownej. Wydaje się jednak, że na prośbę klienta bank może przesyłać takie zestawienie w formie elektronicznej. Wiele banków już dziś oferuje możliwość elektronicznego sprawdzania zestawienia operacji wykonanych kartą, lecz tego rodzaju usługi zawsze uzupełniają jedynie przysyłany raz na miesiąc papierowy wyciąg.

Jak się wydaje w przypadku kart debetowych nie jest konieczne przesyłanie oddzielnego wyciągu dla każdej z kart klienta. Bank może przesłać klientowi zestawienie operacji wykonanych na rachunku, uwzględniając w zestawieniu wszystkie transakcje dokonane kartami debetowymi. Muszą być one dokładanie oznaczone jako transakcje dokonane konkretną kartą płatniczą. W przypadku kart kredytowych i obciążeniowych banki są zobowiązane do przesyłania oddzielnych wyciągów dla każdej karty.

W umowie lub regulaminie stanowiącym integralna część umowy, bank określa termin w jakim klient powinien złożyć reklamację dotyczącą nieprawidłowości w otrzymanym wyciągu. Termin ten zgodnie z ustawą nie może być krótszy niż 14 dni. Niezłożenie w tym terminie zastrzeżeń, skutkuje akceptacja przez klienta wyciągu i niemożnością składania reklamacji w późniejszym terminie. Wydaje się jednak, że nie jest tak w każdym przypadku. Dorobek doktryny prawa cywilnego dotyczący „terminów zawitych” wskazuje, że możliwe jest stosowanie do nich w drodze analogii przepisów o przedawnieniu, a w szczególności tych dotyczących zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia. Pozwala to na konstatację, że w pewnych określonych przypadkach, w których, co warto zaznaczyć, klient banku dochował pełnej staranności w sprawdzeniu wyciągu, możliwe jest złożenie reklamacji po upływie terminu przewidzianego ustawą lub umową. Bank powinien taką reklamację przyjąć i rozpatrzyć, tak jakby została złożona w terminie.

Klient jest także zobowiązany niezwłocznie, czyli bez uzasadnionej zwłoki, poinformować bank o nieotrzymaniu zestawieni operacji. Niedostarczenie wyciągu nie zwalnia klienta z powinności dokonania spłaty zadłużenia powstałego w wyniku korzystania z karty kredytowej lub obciążeniowej.

Art. 28

"1. Posiadacza obciążają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił kartę płatniczą lub ujawnił kod identyfikacyjny.

2. O ile umowa nie przewiduje inaczej, posiadacza obciążają operacje dokonane z użyciem utraconej karty płatniczej do czasu zgłoszenia wydawcy jej utraty, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro. Ograniczenie to nie dotyczy operacji, do których doszło z winy posiadacza lub użytkownika, a w szczególności gdy nie dopełnił on obowiązków określonych w art. 16 ust. 1 lub w art. 27 ust. 1. Posiadacza nie obciążają operacje dokonane z użyciem utraconej karty płatniczej, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez wydawcę lub akceptanta. Postanowienia umowne mniej korzystne dla posiadacza są nieważne.

(...) 4. Posiadacza obciążają operacje dokonane po zgłoszeniu, o którym mowa w art. 22, jeżeli doszło do nich z winy umyślnej jego lub użytkownika. Postanowienia umowy o kartę płatniczą mniej korzystne dla posiadacza są nieważne. "


Przepisy dotycząc odpowiedzialności użytkownika i posiadacza kart płatniczych, to najważniejsze z przepisów nowej ustawy. Definiują one dokładnie zakres oraz rodzaj odpowiedzialności klienta i banku w sytuacji utraty karty płatniczej.

Za najważniejszy z punktu widzenia odpowiedzialności klienta i banku ustawodawca, bardzo słusznie, uznał moment dokonania zgłoszenia o utracie karty. Ustawa natomiast nie zajmuje się kwestią zależności odpowiedzialności od typu nieuprawnionej transakcji. W dotychczasowej praktyce bankowej przyjęło się, że klient przejmuje całkowita odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonane z użyciem kodu PIN karty. W nowym reżimie prawnym ta zasada przestaje być dogmatem, posiadacz karty odpowiada za wszystkie transakcje dokonana przez osoby, którym ujawnił kod PIN. Jeśli osoba nieuprawniona weszła w posiadanie kodu PIN klienta bez jego bezpośredniego udziału, to o kwestii odpowiedzialności przesadzają te same zasady co w przypadku transakcji dokonanych bez użycia tego kodu.

Zgodnie z normą z art. 28 ust. 2 posiadacz karty odpowiada za nieuprawnione transakcje kartą dokonane przed jej zastrzeżeniem do kwoty równowartości w złotych 150 euro. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy posiadaczowi można przypisać winę. W przepisie tym jako przykłady zawinienia posiadacz karty podaje się nienależyte przechowywanie karty i kodu identyfikacyjnego lub przechowywanie ich razem. Aby skorzystać z ograniczenia odpowiedzialności posiadacz karty, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 3, powinien niezwłocznie powiadomisz wystawce karty o jej utracie. Niezwłocznie znaczy tyle co „bez nieuzasadnionej zwłoki”. Można zatem wywieść ogólny wniosek, że przed zastrzeżeniem karty posiadacz karty odpowiada zarówno za swoją umyślność jak i niedbalstwo.

Po dokonaniu zastrzeżenia karty posiadacz odpowiada już tylko za straty wynikające z jego winy umyślnej. Według Czachórskiego (Czachórski, Brzozowski, Safjan, Skowrońska-Bocian Zobowiązania – zarys wykładu, PWN Warszawa 1999 wyd. 7 str. 193) umyślność „polega na ogół na zamierzonym podjęciu działania sprzecznego z regułą czy regułami postępowania bądź to na powstrzymaniu się od działania mimo istnienia obowiązku czynnego zachowania się”. Nie będzie więc zwolniony z odpowiedzialności ten, kto na przykład zastrzegł kartę fałszywie sadząc że została mu ona skradziona, a później gdy ją odnalazł, skorzystał z niej. Bez znaczenia jest w tej sytuacji fakt, czy sprawca działał z zamiarem złamania reguły. Nawet jeśli nie miał zamiaru oszukania banku to powinien był bezzwłocznie poinformować go o odnalezieniu zastrzeżonej karty.

Przepisy te mają charakter samiimperatywny, oznacza to, że w umowie o kartę kredytową nie mogą być zawarte postanowienia mniej korzystne od zawartych w ustawie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by postanowienia umowne były bardziej korzystne dla klientów. W związku z upowszechnieniem się ubezpieczeń kart płatniczych sytuacje takie będą się zdarzać coraz częściej.

Aby karta płatnicza mogła być wykorzystana do płatności bez jej fizycznego użycia (transakcje MO/TO/IO), stosowne postanowienia muszą znaleźć się w umowie o kartę kredytową. Zgodnie z ust. 5, w przypadku braku takich postanowień w umowie, klient nie odpowiada, za żadne transakcje dokonane bez fizycznego przedstawiania karty, poza transakcjami potwierdzanymi podpisem elektronicznym wydanym zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Co ciekawe z przepisu tego ustępu wynika, że ustawodawca nie traktuje kodu PIN na równi z własnoręcznym podpisem, surogatem tego drugiego, jest zgodnie z ustawą właśnie podpis elektroniczny. Z punktu widzenia ustawy nie ma różnicy, czy transakcja dokonana bez fizycznego przedstawienia karty nastąpiła bez żadnej identyfikacji, czy też nastąpiła weryfikacja klienta np. przy wykorzystaniu technologii Visa 3D-Secure lub MasterCard SPA. Stosowne postanowienia dotyczące odpowiedzialności za takie transakcje musza być zawarte w umowie o kartę płatniczą.

Zastosowane w ustawie ograniczenia odpowiedzialności klientów przyspieszą zapewne proces wprowadzania kart chipowych. Karty te zdecydowanie lepiej, niż karty z paskiem magnetycznym, opierają się próbom oszustw z ich wykorzystaniem. Tylko silna presja ekonomiczna na banki, może skłonić je do pełnego przejścia na karty chipowe do roku 2005. Natomiast zawarte w ustawie uregulowania w żadnym razie nie zmuszają banków, do montowania kamer przy każdym bankomacie. Takie wnioski pojawiły się we wcześniejszych interpretacjach ustawy, lecz moim zdaniem wynikały one z niewłaściwej interpretacji art. 28.

Art. 68

„1. Wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych mogą wymieniać pomiędzy sobą informacje o posiadaczach nienależycie wykonujących umowy o elektroniczny instrument płatniczy.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, w przypadku posiadaczy będących osobami fizycznymi zawierają następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) numer PESEL,
3) adres zamieszkania,
4) opis sposobu nienależytego wykonywania umowy. (...)
4. Informacje, o których mowa w ust. 1-3, może zbierać i udostępniać wydawcom instytucja, o której mowa w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.
5. Agenci rozliczeniowi są obowiązani wymieniać pomiędzy sobą informacje o akceptantach nienależycie wykonujących umowy lub z którymi rozwiązali z tego powodu umowę.(...)"


Ustawa zezwala wystawcom kart płatniczych na wzajemną wymianę informacji o nierzetelnych klientach. Wymiana informacji między wystawcami kart następuje bezpośrednio lub poprzez instytucje służące wymianie informacji pomiędzy bankami, powołane ustawą Prawo bankowe. Ponieważ jednak wystawcami kart płatniczych mogą być nie tylko banki, to w zakresie informacji o nierzetelnych posiadaczach kart płatniczych informacje te będą udostępniane także wystawcom kart nie będących bankami. Jak się wydaje, informacje o nierzetelnych posiadaczach kart płatniczych mogą być udostępnione tylko i wyłącznie bankom, które same są wystawcami kart. Wymianie podlegają informacje identyfikujące osobę, oraz informacje o sposobie nienależytego wykonywania przez nią umowy o kartę płatniczą.

Jedną z instytucji, która służy wymianie informacji na podstawie Prawa bankowego, a która wraz z wejściem w życie ustawy uzyska możliwość wymiany informacji o nierzetelnych posiadaczach kart płatniczych, jest Biuro Informacji Kredytowej.

Natomiast agenci rozliczeniowi, czyli centra rozliczeniowe, są przez ustawę zobligowani do wymiany pomiędzy sobą informacji o działających nierzetelnie akceptantach kart. Wydawcy kart i agenci rozliczeniowi są także zobowiązani do informowania prokuratury o każdym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które powzięli w związku z własną działalnością. Ustawa nakłada na nich także obowiązek dalszej współpracy z organami ścigania.

Art. 69

"1. Jeżeli strony nie sporządziły zapisu na sąd polubowny, na żądanie posiadacza, sprawy związane z wydawaniem i używaniem elektronicznych instrumentów płatniczych rozpoznawane są przez sądy polubowne wskazane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, chyba że pozwany sprzeciwi się temu nie później niż w odpowiedzi na pozew."

Możliwość skorzystania z sądownictwa polubownego, w przypadku sporów wynikających z umowy o kartę płatniczą, jest dużym ułatwieniem dla klientów banków. Z powodu ogromu pracy nasze sądy powszechne nie są bowiem w stanie rozstrzygać spraw w rozsądnych terminach. Skorzystanie z sądownictwa polubownego pozwala na szybsze ich rozpatrywanie. Poza tym czynności przed sądem polubownym mają charakter mniej formalny, niż czynności wykonywane przed sądami powszechnymi.

Jeśli w umowie nie zastrzeżono zapisu na sąd polubowny, to klient może wnieść sprawę do sądu polubownego wskazanego przez ministra w stosownym rozporządzeniu. Bank może się jednak sprzeciwić rozpatrywaniu sprawy przez sąd polubowny, najpóźniej w odpowiedzi składanej na pozew klienta. W takiej sytuacji klient musi złożyć pozew we właściwym sądzie powszechnym, który daną sprawę będzie dalej rozpatrywał.

Od wyroku sądu polubownego istnieje możliwość dalszego odwoływania się do sądu powszechnego. Dotychczas minister właściwy do spraw instytucji finansowych nie wydał jeszcze stosownego rozporządzenia ze wskazaniem sądów polubownych, które mogą rozstrzygać spory wynikające z ustawy. Wydaje się, że jednym z takich sądów może być Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich, który obecnie rozpatruje sprawy pomiędzy bankami i ich klientami.

Art. 78

"Do elektronicznych instrumentów płatniczych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie."

Artykuł 78 był dotychczas jednym z najbardziej kontrowersyjnych przepisów wchodzącej w życie ustawy. Niektórzy z komentatorów proponowali akcję powszechnego zastrzegana kart płatniczych i wyrabiania w ich miejsce nowych kart, w celu uzyskania przewidzianej nowym prawem ochrony. Zaniepokoiło to same banki i niektóre z nich już poinformowały, że nie będą dzielić swoich klientów, lecz od razu po wejściu w życie ustawy, zaproponują wszystkim pełną wynikającą z ustawy ochronę.

Takie działanie banków wydaje się bardzo rozsądne. Nie wyobrażam sobie bowiem możliwości stosowania na dłuższą metę dwóch reżimów odpowiedzialności klientów. Nie jest to na rękę zresztą i samym bankom, które muszą przecież być już przygotowane na przyjęcie nowych rozwiązań. Nie można jednak wykluczyć, ze w niektórych jednostkowych przypadkach sporów z klientami, banki mogą dążyć do wykorzystanie mniej korzystnych postanowień, sprzed wejścia w życie ustawy.

Wydaje się, że celem ustawodawcy, który przecież zastosował 12 miesięczne vacatio legis dla całej ustawy, było zapewnienie bankom czasu na podpisanie z wszystkimi klientami, którzy posiadają karty płatnicze, stosownych, wymaganych ustawą umów. Nie jest na pewno celem tego uregulowania stawianie w gorszej sytuacji tych klientów, którzy nie podpisali jeszcze nowych umów z bankiem. W mojej opinii, na ten przepis może powoływać się tylko ten bank, który w sposób systematyczny i planowy podpisuje z dotychczasowymi klientami nowe umowy. Moim zdaniem, nadużyciem prawa ze strony banku byłaby sytuacja gdyby wykorzystywał on przyznane mu uprawnienia dla polepszenia swojej sytuacji wobec klientów.

Podsumowanie

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych stanowi zupełnie nową jakość w zakresie ochrony praw posiadaczy i użytkowników kart kredytowych. Jej rozwiązania, oparte o sprawdzone wzory europejskie, zastąpią bardzo różną, i często niekorzystną dla klientów, praktykę polskich banków. Nowe rozwiązania przyniosą klientom szereg korzyści, poczynając od ograniczenia odpowiedzialności klientów za straty powstałe w wyniku utraty karty płatniczej, a kończąc na możliwości rezygnacji w ciągu 14 dni z już wydanej karty płatniczej. Przepisy ustawy w kilku przypadkach mają charakter bardzo szczegółowy i kazuistyczny, jednak w przypadku tak złożonej materii jak karty płatnicze, nie jest to wobec ustawodawcy zarzut poważny.

Ustawa porządkuje szybko rozwijający się rynek kart płatniczych w naszym kraju, czyniąc go bardziej przejrzystym i konkurencyjnym. Wydaje się, że ustawa jest poważnym czynnikiem, wpływającym na jego dalszy, dynamiczny rozwój.


 



Dodaj komentarz

Liczba komentarzy: 36


TUBIŚ

2006-02-07 15:55:57


podobny komentarz do tej ustawy ma J.MASIOTA

paula

2007-03-21 23:19:25


dotyczy artykułu 18:
"Bank może natomiast obciążyć klienta swoimi kosztami związanymi z wydaniem karty, jednakże tylko pod warunkiem, że dokładne określenie składników tych kosztów zostało dokonane w umowie o kartę płatniczą." -czyli jeśli napisano, że jest to koszt wydania karty, o jest to dokładne określenie składników kosztów w umowie?

kkk

2008-02-16 15:36:55


a gdzie jeden z wazniejszych art. 5 !!!????

sIdFNDEzqopVykqXdIh

2011-04-26 14:23:45


Wow! That´s a raelly neat answer!

jAAsmPJEPuzpLghLGG

2011-07-18 02:24:37


Finally! This is just what I was lkooing for.

JJtgEurPFfxbav

2012-06-01 00:38:45


I don´t know if they still have them but I saw some called Super Karts about 20 years ago that had twin Rotax eneings on lay down chassis´s and they went close to 180 MPHReferences :

uTvdCFydnhYtY

2012-10-05 06:36:29


Cześć Proste i skuteczne wyzrtacsy trochę cierpliwościPrzysięgam to działa, jak zaczniecie to będziecie jeszcze raz zaczynać.Przemyśl to logicznie.Zrf3bmy to, co w opisie a gwarantuje ze zarobicie kilka tysięcy nic nie ryzykując.ODE MNIE:PRZECZYTAJ, MYŚLę ĹťE WARTO POŚWIęCIC 10MIN, JA W TO WSZED EM Mf3WI C 5 ZETA TO LEDWO PIWO W PUBIE, WIęC NA PEWNO NIE ZBIEDNIEJę BEZ RYZYKA NIE MA ZYSKU MI EJ LEKTURY, JA PRZECZYTA EM 3 RAZY I SIę PRZEKONA EM. JEST TO DOSC CIEKAWE, JEDNAK CHYBA DLA LUDZI INTELIGENTNYCH I UCZCIWYCH, KTORZY S W STANIE POJ C CA Tę ZASADę NA JAKIEJ WSZYSTKO SIę OPIERA .WNIOSKI I UWAGI ODEMNIE .Wczytując się w tekst zauwaĹźysz ze trzeba wpłacić 5 zeta, moĹźna pomyśleć A to ja będę sprytniejszy, i nie wpłacę tych 5 zł, zrobię jak mi karzą ale po co płacić? jasne Ale pomyśl, ze jak przyjdzie twoja kolej, to ludzie teĹź tak pomyślą a wf3wczas TOBIE niebędzie do śmiechu więc myślę ze to w interesie kaĹźdego oddać tę piątkę PrzecieĹź toserio nie pieniądz ..Pf3ł paczki papierosf3w ?? no halo .Jeśli powiedzmy wpiszecie się na pierwsze miejsce to oczywiście wpłaci ktoś pieniądze odrazu, ale ile osf3b nakłonisz? 10? 20? 50? I to tyle, oni cie wykasują z pierwszego miejsca ikoniec. A jeśli zrobisz jak w instrukcji to nie będziesz u 10, 20 czy 50 osf3b bo tych osf3bznajomi i inni i kolejnych i kolejnych znajomi i inne osoby ktf3rzy jak w drzewiegenealogicznym rozprzestrzenią cię w bardzo wielkiej liczbie itd. A taka nastąpi jakbędziesz na pierwszym miejscu (przesunięty przez innych). Wiec wpisz się na koniec listy a pierwszą kasujesz.Pisząc to Ĺź½ wpłaciłem juĹź 5 zł dla innego uĹźytkownika i mam nadzieję Ĺźe lecąc tymsystemem nikt nie będzie kantował i wszyscy zyskamy Wniosek nr dwa:) jeśli system się okaĹźe sprawny . to nic nie stoi na przeszkodzie abykontynuować go kilkakrotnieWIęC DO DZIE A, NIE ĹťEBYM NAMAWIA ALE POCZYTAJ TO MA RACJę BYTU,SENS I LOGIKę JEŚLI NIKT NIE BęDZIE KANTOWA Witam.Przeczytaj tę stronę do końca a gwarantuję, Ĺźe nie poĹźałujesz!!!Nie zmarnuj swojej szansy!!!Nie przejmuj się, Ĺźe tekst jest trochę długi! Warto przeczytać!!!TO NIE ĹťADEN ĹťART!!! GDYBY LUDZIE NAPRAWDę ZROBILI TAK JAK JEST NAPISANEBY OBY PIęKNIE, ALE NIESTETY WIęKSZOŚć UWAĹťA ZE TO ĹťART, ALE PROSZę WZI ć TO NA LOGIKę .NA ZDROWY ROZUM Ĺź½.Nie wierzysz? To oczywiste, kto da 15000 zł za nic? A jednak.Po pierwsze nie za nic, bo wkład wynosi 5 zł po drugie potrzebujesz troszkę pracy dosłownie20 30 minut jednorazowo (np. dziś albo jutro !)Zarobisz jak kaĹźdy, kto bierze w tym udział ok. 15000 zł w okrągły miesiąc! (ja dokładniezarobiłem 2135 zł w niecały tydzień 30 minut! Opłacało się.)Ten sposf3b wymyślił Roberto T. Kiyosaki inwestor , ktf3ry w dodatkunie ma pracy i tak się rozeszło aĹź trafiło do mnie i do Ciebie!Opowiem jakie to łatwe i proste, ale jeśli nie masz teraz 5 minut Ĺźeby spokojnie o tymprzeczytać zapisz tę stronę i wrf3ć kiedy będziesz miał czas : )Tak więc pomyśl czy warto się troszkę zaangaĹźować to zaleĹźy od Ciebie.Gdy opowiedziałem o tym kolegom, wyśmiali mnie A jednak wziąłem w tym planie udział. Moi znajomi wyciągnęli się jak zobaczyli moje konto, amf3wiłem od razu wejd¼cie w to, wiadomo nawet znajomi czasami są nie ufni. He, teraz się ztego śmieje . Jak sobie przypomnę ich miny, jak opowiadali o tym gdy zajrzeli na konta. Zresztą mi teĹź gęba opadła jak zobaczyłem konto! A moje konto wciąż rosło i dalej rośnie!Nawet teraz jak to pisze, dziwi mnie ile osf3b musi ciężko pracować by utrzymać dom, swojedzieci lub po prostu zbiera na kino lub komputer.Dziękuję teraz temu, kto wysłał mi tę wiadomość i przedstawił mi ten pomysł, dziękuję Ĺźenakłonił mnie do tego, aby zrobić jeden mały skok w bok od szarego Ĺźycia i zainwestowaćpieniądze (kurcze-jakie pieniądze, 5 złotyto dobra czekolada..) po to by włoĹźone -pracowały dla mnie a nie ja na te pieniądze.Teraz udowodnię Ci, Ĺźe jest to LEGALNY BIZNES!!!Nie potrzebujesz niczego sprzedawać! Nie potrzebujesz rozmawiać o tym z przyjacif3łmi,rodzina lub z nikim innym (chyba, ze chcesz).W dodatku, jeśli jesteś nieśmiały(a) to problem masz z głowy bo nie musisz miećbezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Ktokolwiek, kto trzyma rękę na pulsie moĹźeosiągnąć sukces i wzbogacić się o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli wierzysz, Ĺźe kaĹźdy maswoje pięć minut to po prostu zrf3b krok po kroku tak jak jest to napisane poniĹźej!To Twoja szansa na zmianę Twojej przyszłości!To jest NAJTAńSZA, NAJSZYBSZA I NAJPROSTSZA droga do zarobienia prawdziwych pieniędzy przezInternet w tak KRf3TKIM czasie.OK to zaczynamy, bo się rozgadałem. Ten program działa i niewaĹźne z jakiego kraju jesteśalbo w jakim przebywasz. NIE waĹźne ile masz lat. I na dodatek NIE będziesz potrzebowałspecjalnej wiedzy lub talentu. NIE będziesz przeglądał stron internetowych, NIE będziesznigdzie dzwonił, klikał, lub SPAMował, NIE będziesz takĹźe płacił za reklamy itp.Wszystko czego potrzebujesz to:- Konto w banku (najlepiej z moĹźliwością obsługi przez Internet, ale niekoniecznie),- Około 20-30 minut twojego czasu jednorazowo!- JeĹźeli masz chociaĹź 13 lat, to moĹźesz załoĹźyć swoje własne konto w banku. Nie wierzysz?KROK 1Niezaprzeczalne prawo natury jest takie, Ĺźeby zarobić musisz cos od siebie dać!Więc pierwsze co musisz zrobić to zainwestować TYLKO 5 Z .Jak mf3wi Robert T. Kiyosaki- jeśli nic nie zainwestujesz nic większego nie zyskasz! .Im szybciej zainwestujesz tym szybciej zaczniesz zarabiać z powiększającą się rzeszą ludzi!Tak więc, przelej 5 zł na PIERWSZE znajdujące się poniĹźej konto bankowe, nazwę odbiorcy wpisz:NAZWA BANKU a jako Tytuł wpisz: przelew CHCE, ĹťEBYS WIEDZIA (A), ĹťE JEST TO PO TO, ABY UTRZYMAC TEN PROGRAM LEGALNYM!To naprawdę proste!!! Gdy przelejesz 5zł na pierwsze konto z poniĹźszej listy, to moĹźesz juĹźsię szeroko uśmiechnąć:) Nie wiem czy wiesz, ale juĹź czerpiesz z tego programu wielkiekorzyści. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy.Oto obecna lista :1. Nr konta: 41-9527-0007-0024-4534-3000-0001 bank SGB2. Nr konta: 08124020211111001030624574 PEKAO SA3. Nr konta:50 2340 0009 4060 4010 0000 6241 POLBANK4. Nr konta: 77 10205138 0000 9002 0123 3220 PKO BP5. Nr konta: 77 1240 1561 1111 0010 2617 9376 PEKAO SAPAMIęTAJ! Wpłać 5 zł na konto nr.1 i jako nazwę odbiorcy wpisz NAZWA BANKU KROK 2Gdy juĹź przelałeś 5 zł na konto znajdujące się na 1. miejscu listy następną rzeczą , ktf3rąmusisz zrobić to zrobić kopię tej strony (tekstu na niej zawartego).Pf3¼niej konto nr.1 skasuj , a na sam df3ł dopisz SWOJE KONTO w ten sposf3b będzie znf3w 5 kont,a kaĹźdy przesunie się o jedno oczko w gf3rę, przenumeruj je na koniec od gf3ry 1, 2, 3, 4, 5 istanie się tak Ĺźe pod nr 5 jest twf3j nr konta.NIE WPISUJ SWOJEGO NUMERU KONTA NA 1. POZYCJI, PONIEWAĹť SAM NA TYM STRACISZ(wyjaśniłem to na początku i czytaj dalej). NIE B DZ ZACH ANNY!!!Robisz to wszystko po to by wysłać ten cały tekst ponownie (korzystając z twojej skrzynkimailowej albo reklamując na swojej stronie WWW) do np. 40-50 osf3b(zapamiętaj, Ĺźe 40-50 osf3b to dobra liczba do wzbogacenia się, ale moĹźesz zareklamować to wdarmowy sposf3b w Internecie przez co więcej ludzi to zobaczy i moĹźesz więcej zarobić!!!POTRZEBUJESZ DOWODf3W?Tutaj są przykładowe 4 osoby, oczywiście NIE są to wszystkie, ktf3re brały udział w tymprogramie i ktf3re zainwestowały nic innego jak 5 zł i 30 minut swojego czasu. Jaki wspaniały plan! Zrobiłem! wszystko co mi poradziliście z jakieś 3 tygodnie temu i coprawda nie udało mi się uzbierać 15 000 o ktf3rych mf3wiliście, ale te 9135zl tez mniepowaliły, a jest jeszcze tydzień!! Tomasz Watorek , WarszawaCześć. Tu Justyna! No cf3Ĺź, co mogę powiedzieć? DZIęKUJę BARDZO BARDZOOO MOCNO wysłałam 40maili tak jak mf3wiliście i w sumie zapomniałam o całej tej sprawie bo tak naprawdę niewierzyłam w to, a te 5 złotych tojeszcze nikogo nie uratowało. Ale jak zobaczyłam moje konto po kilku tygodniach to sięzałamałam!!!!!W tym dobrym znaczeniu! Było tam prawie 15 000 złotych!!! I jak ja to teraz wydam takszybko? PrzecieĹź za kolejnych 30 dni będę mieć tego więcej!!! Dziękuje jeszcze raz!!!! Justyna Tojan, Strzelce Opolskie Byłem zaskoczony kiedy zobaczyłem moje konto !! Przez 3 tygodnie na moim koncie znalazłosię 9443zl. Na początku myślałem, Ĺźe to jakiś błąd wkradł im się do kompf3w. Ale potemwypłaciłem pieniądze i kupiłem sobiesuper kompa !!! Nareszcie !! ! Dzięki, dzięki, dzięki!!!Ryszard Bodler, GdańskA tutaj troszkę matematyki:Kiedy wyślesz swoje maile (lub rozpowszechnisz tę stronę w inny sposf3b, będziesz na 5miejscu listy. To najlepsza pozycja po to by zarobić powaĹźne pieniądze! Ĺťaden inny programnie daje tak wysokich i realnych pieniędzy z rf3Ĺźnych powodf3w, ktf3re wytłumaczę poniĹźej. Jakdługo będziesz wysyłać tę wiadomość do ludzi, ktf3rzy będą zainteresowani programem, moĹźeszspodziewać się, Ĺźe średnio odpowie na nie 25% ludzi.Ale bąd¼my bardziej pesymistyczni i dajmy na to, Ĺźe tylko 12,5%, dla utrudnienia.Gdy wyślesz 40 maili do rf3Ĺźnych osf3b, moĹźesz spodziewać się ze 5 z nich zrobi dokładnie toco Ty (12,5% z 40= 5).Ale tym razem twf3j numer konta przesunie się na 4 pozycje . Wf3wczas juĹź będzie o tymprogramie wiedziało 200 osf3b (5 x 40).Z tych 200 ludzi, udzieli się 25 (12.5% z 200=25), więc dalsze 1000 maili (25 x 40),podniosą Twf3j numer konta na 3 pozycje.Z tych 1000 ludzi, moĹźesz spodziewać się, ze udzieli się 125 osf3b (12.5% z 1000=125), więcdalsze 5000 maili(125 x 40) podniesie Twoje konto na 2 pozycje w liście.A z tych 5 000 ludzi, moĹźesz spodziewać się 625 osf3b , ktf3re się udziela (12.5% z 5000=625),więc kolejne 25 000 osf3b (625 40) podniesie TWf3J NUMER KONTA NA 1 POZYCJę!!!I teraz, z 25 000 ludzi, moĹźesz spodziewać się, ze 3125 z nich odpowie (12.5% z 25000=3125).A w tym czasie to Ty będziesz na 1 miejscu!!! Więc dostaniesz: 15 625 złotych!!! (3125 x5zł).Więc, jak Twf3j numer znajdzie się na 1 pozycji przez kolejne kilka dni, to będzie Twf3j czasna to by zbierać pieniądze! Przez serie ok.30 dni, te pieniądze będą wysłane przez kilkatysięcy ludzi tak jak Ty to zrobiłeś!!!Powodzenia, PROSZę, nawet, jeśli się nie zdecydowałeś(aś) jeszcze, nie wyrzucaj tej strony.DOBRZE CI RADZę!!Mało, kto wierzy ze moĹźna tyle! zarobić, ludzie są bardzo sceptycznie nastawieni do takichspraw, ale to jest naprawdę realne, a te 5 zł zaryzykować to nie duĹźo. Dlaczego wcudzysłowie? Bo jeĹźeli zrobisz to, co było napisane wyĹźej, nie ma Ĺźadnego ryzyka! Tylkozysk!Zachęcam Cię jeszcze raz do wzięcia udziału w tym! wspaniałym planie!Na pewno nie poĹźałujesz! Pozdrawiam!!PAMIęTAJ, wyślij tylko 5zł na konto numer 1, po czym skasuj je wpisując swoje konto na samdf3ł listy automatycznie przesuną się wszyscy o oczko w gf3rę i przenumeruj je od gf3ry 1, 2,3, 4, 5 i stanie się tak Ĺźe pod nr 5 jest twf3j nr kontaNa kaĹźdego przyjdzie czas w miarę przesuwania się listy! KAĹťDYzarabia, jeĹźeli łańcuszek będzie solidnie prowadzony.

JtCNgXXZt

2013-09-07 06:20:34


UcWjZg Thanks for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

bQFcIyFs

2013-09-07 10:03:14


lq6JN2 Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Thanks Again. Great.

aWtJVfuKcMPpg

2013-09-13 10:23:27


5H6VJZ Looking forward to reading more. Great post.Really looking forward to read more. Awesome.

XORDqQSoYXasUhSbVd

2013-09-13 10:47:04


iHKSGK I cannot thank you enough for the post.Much thanks again. Really Cool.

yUNqHOQMylxHpdinzni

2013-09-24 15:02:26


BJeQBS Fantastic blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

YuAlhhyUAyyOfQVgqge

2013-10-15 14:32:04


sfFak0 I loved your blog article.Really thank you! Cool.

DACbrmBoMx

2013-10-26 08:10:24


uBnrCv I cannot thank you enough for the blog article. Cool.

rleRmGFrTpXngEGDmb

2013-10-26 18:35:51


r5uElk I am so grateful for your article. Fantastic.

FhnqPdobElRs

2013-11-02 10:46:42


p5m8vx Appreciate you sharing, great blog post.Much thanks again. Fantastic.

t2OV9HryJxD

2013-11-10 16:09:12


I will be putting this daiznzlg insight to good use in no time.

xumqTGjZgMHv

2013-12-14 21:15:36


mPiSbv This is one awesome blog. Really Cool.

RuMqXfswKnDjaAnE

2013-12-15 13:32:05


U04mrv Awesome article post.

RSUnmVdR

2014-01-08 06:30:12


2b2RtI Im obliged for the article post.Much thanks again. Keep writing.

NkJFTOvvGnGMw

2014-01-16 16:22:36


geLhJN Im thankful for the article.Really looking forward to read more. Cool.

MYqHoJvaFlwQyUcuu

2014-01-17 08:01:24


Tw3qvb Awesome article.Much thanks again. Really Great.

ruOOEzpVaVnwRLMMk

2014-03-22 19:29:34


cHUx38 A round of applause for your post.Much thanks again. Fantastic.

cfqVnVEMhHBImL

2014-03-22 22:36:07


47IidQ Thanks a lot for the article.Thanks Again. Fantastic.

FsOGEWovUjBckpz

2014-04-01 16:56:02


uHRxOa I really liked your article post.Really thank you! Will read on...

kJZZGbDfM

2014-04-01 16:56:58


3W1mGU Appreciate you sharing, great article. Will read on...

ONMGLmhoNUL

2014-04-17 18:50:09


kNYbKA Very good article.Thanks Again.

hfzBqzoZIwIVGTMjJ

2014-05-12 02:23:44


VBPja2 Awesome blog.Thanks Again. Really Great.

VdAViwOcAAvRDv

2014-06-04 18:04:18


Tfzwfw Im grateful for the article.Really looking forward to read more. Keep writing.

VtVVzMQNFXRL

2014-06-19 11:30:44


IHx0UP Fantastic post.Thanks Again.

AZlWScsIRWgidKhxg

2014-06-19 14:39:36


r9hssZ wow, awesome post.Much thanks again. Really Great.

bXkzHLfYlmPdvPAW

2014-07-04 08:43:20


IeHJSZ Enjoyed every bit of your blog post.Really looking forward to read more. Great.

epTdZxbNVwAmfKrWxzq

2014-08-04 12:05:33


no2MU8 A round of applause for your blog post.Much thanks again. Awesome.

rTxLxNTkyH

2014-08-05 13:35:18


XVOwds Thanks a lot for the article.Much thanks again. Awesome.

AmOGtljFoNHFOF

2014-11-24 00:32:24


42Ifq3 Excellent website. Plenty of useful info here. I´m sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your sweat!

DOIYGIVftwKM

2014-12-18 07:31:08


eZrken Thanks-a-mundo for the post.Thanks Again. Really Cool.


Aby dodać komentarz, proszę podaj swój nick oraz wpisz komentarz


Nick
Komentarz



Dowiedz się więcej na temat:

Odpowiedzialność i możliwości obrony w przypadku
dokonania transakcji oszukańczej na odległość
(przez Internet, telefon, pocztę)


Czytaj w poradach prawnych kliknij tutaj.

Newsletter

Aby otrzymywać newsletter wpisz swój adres w pole i naciśnij OK

Statystyki - dziś

Liczba odwiedzin

Liczba odsłon

4592

Szczególnie polecamy

Ponad 10,4 miliona kredytówek w naszych portfelach

Visa i MasterCard
nie dogadały się ze sobą

Czy wypłaty kartą mBanku z bankomatów za granicą są rzeczywiście bezpłatne ?

Inteligo:
stawia karty debetowe do pionu

Co właściwie znajduje się na pasku magnetycznym?

Jak zacząć akceptować karty płatnicze? - Poradnik dla handlowców

Nasi partnerzy