PHP, CMS, HTML by Jacek Cywinski anteneum
KartyOnLine.pl Artykuły
Reklama

Szukaj w portalu

Aby wyszukać informacje wpisz poszukiwane słowa i naciśnij OK

Szukaj bankomatu

Aby wyszukać bankomat wpisz miasto i naciśnij OK

Ankieta

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Z jakich treści w portalu kartyonline.net korzystasz najczęściej ?

Udzielono 27 odpowiedzi w ankiecie.

Napisz do nas

Karol Żwiruk

karol.zwiruk@kartyonline.pl

gg

 gg: 1384

 
Współpracujemy z


Zapłata plastikowym pieniądzem wymaga specjalnej ewidencji
Autor: PIOTR PRZEMYSŁAW ŻAK Rzeczpospolita,    2007-02-02
czytano 32 319 razy


Firmowe płatności - zamiast gotówką - można regulować kartą kredytową. Pojawia się wówczas pytanie: jak zaksięgować takie operacje


- Dwaj członkowie zarządu naszej spółki z o.o. posiadają karty kredytowe, którymi regulują płatności za dostawy bądź usługi świadczone na rzecz spółki. Jak powinniśmy ujmować w księgach firmy oraz w bilansie zobowiązania zapłacone tymi kartami? Nadmieniam, że dotychczas faktury, które zostały zapłacone kartą kredytową, księgowaliśmy na konta 202 "Rozrachunki z dostawcami", lecz teraz kontrahenci przysyłają nam uzgodnienia sald pod koniec roku i saldo tych kont nie zgadza się o płatności dokonane kartą kredytową (zobowiązanie powstaje w chwili wydania towaru, a płatność za nią "schodzi" dopiero 15 dnia następnego miesiąca). Zdarzają się też sytuacje, kiedy z kart kredytowych pobierana jest gotówka i natychmiast wpłacana do kasy (natomiast obciążenie banku bankowego firmy następuje dopiero w następnym miesiącu). Jak zaksięgować taką operację? Czy operacje dokonywane kartami powinny być rozliczane poprzez konto rozrachunków z pracownikami? - pyta czytelnik DF.

Sposób ujmowania transakcji kartą zależy zasadniczo od tego:

- kto jest zobowiązany do spłaty długu na rachunku karty -w przypadku kart firmowych będzie to wnioskujący o ich wydanie przedsiębiorca. Może się jednak zdarzyć, że pracownik firmy zapłaci zakupiony towar swoją prywatną kartą kredytową. Czytelnik nie wskazał, czy prezesi używali kart prywatnych, czy też są to karty firmowe -my jednak ustosunkujemy się do obu sytuacji;

- w jakich okolicznościach karta została użyta (czy zapłacono nią za usługę/towar w chwili nabycia, czy też dokonano transakcji za pośrednictwem Internetu, czy może pobrano gotówkę z bankomatu, poczym wpłacono ją do kasy);

- jaki w firmie obowiązuje system obiegu dokumentów oraz sprzężony z nim system kontroli wewnętrznej.Oczywiście nie ma żadnego sztywnego schematu ujmowania płatności kartami kredytowymi. Każde przedsiębiorstwo powinno taką ewidencję zaplanować we własnym zakresie, opisując przyjęte rozwiązania w swoim zakładowym planie kont. Niżej wskazane rozwiązania to jedynie propozycje autora.


PŁATNOŚCI KARTĄ FIRMOWĄ

Załóżmy, że prezes spółki jest użytkownikiem firmowej karty kredytowej (do spłaty długu zobowiązana jest spółka, jako że to ona wystąpiła o wydanie karty). W takiej sytuacji dla rozliczania płatności dokonywanych kartą kredytową niezbędne jest utworzenie konta w zespole pierwszym (załóżmy, że będzie to konto 139 -kredyty -karta kredytowa). Na koncie tym będziemy ujmować wszystkie operacje dokonywane przy użyciu karty, a podstawą zapisów księgowych będzie otrzymywany wyciąg z rachunku bankowego karty. Ponieważ wyciąg taki wpływa do firmy co pewien okres (sporządzany jest przez bank po upływie danego cyklu rozliczeniowego), zasadne będzie też utworzenie konta rozliczeniowego, na którym na bieżąco ujmować będziemy operacje dokonywane kartą (załóżmy, że będzie to konto 138 "Rozliczenie karty"). Popatrzmy, jak powinna przebiegać ewidencja podstawowych operacji gospodarczych (uwaga: księgowania uproszczone -pomijamy w nich nieistotne dla zagadnienia kwoty podatku VAT oraz konto "Rozliczenie zakupu"):

1. Do firmy wpłynęła faktura za zakup materiałów biurowych, która została opłacona kartą bezpośrednio u akceptanta

W n konto zespołu 4 "Zużycie materiałów",

Ma konto 202 "Zobowiązania wobec dostawców".

Dokonując zapłaty kartą u akceptanta mamy pewność, że zapłata za usługę bądź towar nastąpiła i zostanie to zewidencjonowane na rachunku karty. Wyciąg z konta karty, który przyjęliśmy za podstawę księgowania, wpłynie jednak do firmy dopiero po zakończeniu danego cyklu rozliczeniowego. Zatem aby ująć zapłatę faktury za materiały biurowe, posłużymy się kontem rozliczeniowym 138 (podstawą tego zapisu jest wskazana na fakturze forma płatności "karta"):

W n konto 202 "Zobowiązania wobec dostawców",

Ma konto 138 "Rozliczenie karty kredytowej".

Zauważmy, że wskazana technika powinna zapobiec sytuacji, o której była mowa w pytaniu, kiedy to kontrahenci przysyłają potwierdzenia swoich należności. Gdybyśmy nie dokonali powyższego księgowania, saldo konta 202 mogłoby się nie zgadzać z otrzymanym potwierdzeniem. Księgowanie to nie eliminuje, ale istotnie ogranicza ewentualne niezgodności przy potwierdzaniu sald. Na marginesie dodajmy, że niezgodność sald stwierdzona w drodze inwentaryzacji nie jest niczym nagannym, jeśli tylko jej przyczyną nie jest bałagan w księgach oraz jeśli zaistniała różnica zostanie wyjaśniona.

Po otrzymaniu wyciągu z konta karty zaksięgujemy zapłatę na stronie Ma konta 139 zapisem (księgowanie pod datą operacji wskazanej na karcie):

W n konto 138 "Rozliczenie karty kredytowej", Ma konto 139 "Kredyty - karta kredytowa".

Zauważmy, że w rozliczeniu tym nie bierze udziału konto rozrachunków z pracownikami. Pracownik posłużył się bowiem kartą firmową, nabywając towary na rzecz firmy.

2. Pracownik wpłacił do kasy gotówkę pobraną kartą kredytową z bankomatu

W takiej sytuacji przyjęcie gotówki następuje poprzez wystawienie dowodu WP (kasa przyjmie; zasadne jest pozostawienie w aktach wydruku z bankomatu). Także i w tym wypadku wiemy, że nastąpi obciążenie rachunku karty kredytowej, a zatem wpływ gotówki księgujemy następująco (zapis oczywiście pod datą przyjęcia gotówki do kasy):

W n konto 100 "Kasa", Ma konto 138 "Rozliczenie karty kredytowej",

a po otrzymaniu wyciągu, pod wskazaną tam datą operacji:

W n konto 138 "Rozliczenie karty kredytowej",

Ma konto 139 "Kredyty - karta kredytowa".


Księgowanie wyciągu z karty

Po otrzymaniu wyciągu przystępujemy do księgowania operacji dokonanych kartą. Operacje, które zostały ujęte już na koncie "Rozliczenie karty kredytowej", przeksięgowujemy na konto 139 (saldo konta 138 na dzień kończący cykl rozliczeniowy kartą, po zaksięgowaniu wyciągu z rachunku tej karty, powinno być zerowe).

Z wyciągu z rachunku karty może wynikać, że dokonano jeszcze innych transakcji kartą, o których dotąd nie wiedzieliśmy, bo do firmy nie wpłynęły stosowne dokumenty. Mogą to być np. obciążenia karty wynikające z płatności dokonanych przez Internet, jeśli stosowne dokumenty (np. faktury, bilety) nie wpłynęły jeszcze do spółki; mogą to być również prywatne wydatki użytkownika karty. Obciążenia te ujmujemy oczywiście na koncie 139, księgując je drugostronnie na koncie rozrachunków z pracownikami (konto 230):

W n konto 230 "Rozrachunki z pracownikami",

Ma konto 139 "Kredyty - karta kredytowa".

Rozliczenie konta 230 następuje z chwilą wpływu stosownych dokumentów do jednostki bądź z chwilą, kiedy pracownik wpłaci równowartość kwot uznanych za jego prywatne wydatki.


Opłaty, prowizje, odsetki

Na otrzymanym wyciągu z konta karty kredytowej będą się też zapewne znajdować koszty w postaci prowizji, opłat lub odsetek. Kwoty te księgujemy bezpośrednio w ciężar kosztów finansowych zapisem:

W n konto 751 "Koszty finansowe", Ma konto 139 "Kredyty - karta kredytowa".


Spłata zadłużenia

Spłata zadłużenia na karcie kredytowej następuje z reguły poprzez przelanie na jej rachunek środków pieniężnych z bieżącego rachunku bankowego. Podstawą księgowania są tutaj oczywiście oba wyciągi bankowe (tj. z rachunku bankowego bieżącego oraz z rachunku karty), przy czym zastosujemy tutajkonto 149 "Środki pieniężne w drodze":

1. Rozchód środków pieniężnych z bieżącego rachunku bankowego:

W n konto 149 "Środki pieniężne w drodze"

Ma konto 130 "Bieżący rachunek bankowy"

2. Wpływ powyższej kwoty na rachunek karty kredytowej (spłata długu):

W n konto 139 "Kredyty - karta kredytowa"

Ma konto 149 "Środki pieniężne w drodze"


ZAPŁATA PRYWATNĄ KARTĄ PRACOWNIKA

Może się zdarzyć, że pracownik kupując towary bądź usługi na rzecz firmy, zapłaci własną kartą kredytową. Wówczas otrzymaną fakturę należy zaksięgować następująco (zakładamy, że pracownik kupił materiały biurowe):

W n konto zespołu 4 "Koszty wg rodzaju",

Ma konto 202 "Zobowiązania wobec dostawców" oraz

W n konto 202 "Zobowiązania wobec dostawców",

Ma konto 230 "Rozrachunki z pracownikami".

Wypłata pracownikowi należnej kwoty:

W n konto 230 "Rozrachunki z pracownikami",

Ma konto 100 "Kasa" bądź 130 "Bieżący rachunek bankowy".

Dodajmy, że ujęcie faktury za pośrednictwem konta 202 "Zobowiązanie wobec dostawców" ma na celu zarejestrowanie w ewidencji obrotu z danym kontrahentem (dostawcą).

--------------------------------------------------------------------------------

Co to jest karta kredytowa
Aby właściwie zaprojektować system ewidencji księgowej dla operacji przeprowadzanych z wykorzystaniem karty kredytowej, musimy zrozumieć specyfikę operacji dokonywanych za pomocą tego instrumentu płatniczego.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. w DzU z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) kartą płatniczą jest karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniająca do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu.

Tak więc karta kredytowa jest kartą płatniczą, której wydanie powoduje przyznanie przez bank limitu kredytowego. Karty płatnicze (w tym kredytowe) należą do grupy elektronicznych instrumentów płatniczych (patrz ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych - DzU nr 169, poz. 1385 ze zm.).

Karta kredytowa umożliwia przede wszystkim regulowanie płatności za nabywane towary i usługi w punktach, które akceptują taką formę zapłaty (akceptanci kart). Karty pozwalają na pobieranie gotówki z bankomatów, a niektóre ich rodzaje umożliwiają takżepłatności za pośrednictwem sieci Internet bądź telefonicznie. Płatności i wypłaty gotówki dokonywane kartą kredytową zapisywane są na koncie karty kredytowej, jako udzielony kredyt. Oczywiście obciążanie może następować do wysokości przyznanego użytkownikowi limitu. W praktyce kredyt ten jest przez pewien czas nieoprocentowany i jeśli zadłużenie karty zostanie uregulowane w terminie, nie wystąpią odsetki.

Jakkolwiek karty kredytowe to produkt adresowany głównie do klientów indywidualnych, to jednak w ostatnim czasie na rynku pojawiły się oferty tzw. firmowych kart kredytowych, przeznaczonych (dedykowanych) dla przedsiębiorców. O wydanie takiej karty może wystąpić przedsiębiorca (zwykle nie tylko osoba fizyczna, ale także osoba prawna bądź podmiot niemający osobowości prawnej). Karta wydawana jest wówczas wskazanej przez wnioskodawcę osobie, np. pracownikowi, członkowi zarządu, pełnomocnikowi itp. Do spłaty zadłużenia zobowiązany jest jednak podmiot, który wnioskował o kartę, a nie jej użytkownik.

Do każdej karty kredytowej wystawca (bank) prowadzi tzw. rachunek karty. Wyciąg z tego rachunku jest okresowo przesyłany osobie zobowiązanej do spłaty zadłużenia.


 Dodaj komentarz

Liczba komentarzy: 34


jNDjbNRlprygffKCOr

2011-04-26 22:55:12


Sounds great to me BWTDHIK

ltVnksgnFKLJBYOVars

2011-05-16 13:13:00


You´ve hit the ball out the park! Incredlibe!

koSZtnzV

2011-09-29 14:59:15


NluEZG Sorry for the off-topic, could you tell where I can get such a nice pattern for my blog ?!...

benson

2011-10-19 15:24:38


Jako odpowiednie wprowadzenie, Ja jestem Pan benson reżyser i dyrektor naczelny
oficer teraz mam 3% udziałów w TPP (za Group PLC, Holandia),
Rząd zatwierdził instytucji finansowej. Obecnie jest tworzona
Program w formie pożyczki na zakup różnych osób i
organizacji, które starają się aktualizacji, konsolidacji zadłużenia, refinansowanie,
i ustanowienia garnitury. Jestem międzynarodowego biznesu
osoby i pożyczkodawcy, który zaoferował kredyty różnych osób i firm w
Europie, Azji, Afryce i innych częściach świata. Oferujemy tych pożyczek w
USD ($) GBP (£).

Oferujemy także rzeczywisty dostęp pożyczki nieruchomości na dysk pieniądze. Możemy funduszu szybko,
zazwyczaj w ciągu 84 godzin od otrzymania wniosku. Dysk Pieniądze
dostępne dla odpowiednio zabezpieczonych pożyczek na domy jednorodzinne i
innych nieruchomości, w tym projektów komercyjnych i osób prywatnych /
Należności od domu. Maksymalny okres kredytowania możemy zaoferować 30 lat
ustalonej stawki.


Pożyczki

* Personal Loans (Secure i niezabezpieczone)
* Kredyty dla przedsiębiorstw (Secure i niezabezpieczone)
* Pożyczka Połączenie
* Kredyt konsolidacyjny i wiele innych:

Musisz powiedzieć nam dokładnej kwoty kredytu wymagane, aby mi dać
warunkach kredytowych. Proszę wypełnić poniższy formularz.


FILL INFORMACJE kredytobiorcy


Twoje imię :______________________
Twój adres :____________________
Wybierz kraj :____________________
Twój zawód :__________________
Kwota kredytu potrzebne :______________
Okres kredytowania :____________________
Dochód miesięczny :__________________
Telefon komórkowy :________________

Miłego dnia i niech błogosławi was.

thaks,

mr Benson

TQEoAuLBp

2012-02-10 21:58:06


adGFiq Thanks for the news! Just was thinking about it! By the way Happy New Year to all of you:DD

sAcSoOofDTsf

2012-10-22 08:55:36


It´s always a relief when someone with obvious expertise aswners. Thanks!

atzFgHNSbGhHbID

2013-01-04 00:02:39


Was totally stuck until I read this, now back up and runinng.

VYFumSIF

2013-09-06 04:56:18


IrsK2s Im grateful for the blog.Thanks Again. Much obliged.

EIkCsFmTmP

2013-09-08 03:32:09


vtXTrE I am so grateful for your blog post.Thanks Again. Want more.

ffmLVfehgQFtfGl

2013-09-12 20:24:31


ZRyE94 Im obliged for the blog article.Really thank you! Much obliged.

tXoUnZvADqmOuk

2013-09-13 04:19:06


FFV35G Thanks-a-mundo for the article post.Much thanks again. Keep writing.

GkueyrjJslCvNs

2013-09-24 22:17:57


SHkF5s Awesome article.Thanks Again. Cool.

vklKwnGn

2013-10-16 12:23:41


OIfVt2 Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Much obliged.

SqDolpodvkI

2013-10-25 10:46:24


cKKFtW Thanks-a-mundo for the article post.Really looking forward to read more. Great.

clmFWpftSH

2013-10-26 14:40:36


fCgvb3 I think this is a real great blog article.Much thanks again. Much obliged.

wEfKjeyIqfZeoNmiKFS

2013-11-01 19:14:34


HIb7oP Enjoyed every bit of your article.Thanks Again. Cool.

KXODf55z

2013-11-12 15:29:59


A lot of thanks you an aosewme deal for this great and seriously insightful write-up. Any particular person will get exceptional knowledge from this unique report.fantastic do the job preserve it up. I am planning to bookmark this web site for came once again in long haul.

sJwAgDqFHhpRDDuV

2013-11-18 05:27:29


bPOclO Very informative article post.Much thanks again. Great.

IGTyDpAViwvUfbo

2013-12-14 18:21:47


V3851d I loved your blog post.Really thank you! Much obliged.

FxZMXWgkxYyKn

2013-12-15 17:41:15


vf1c99 Enjoyed every bit of your article.Really looking forward to read more. Awesome.

MVtaGHhzCpREdlGpia

2014-01-09 07:06:41


p5sd3I Great article post.Thanks Again. Much obliged.

CbChveglTnLIP

2014-01-16 23:20:15


aOaiiJ Really informative blog post. Great.

gOyGgrNoNWT

2014-03-22 18:45:45


YyWP0D Very neat article.Really thank you! Want more.

mtclvkDfGYsA

2014-03-22 19:07:17


eGKQsh Wow, great blog post. Will read on...

TycYTunMOzubY

2014-04-01 12:10:09


lU7qiA A round of applause for your post. Really Cool.

JvFvRAswAnpFH

2014-04-01 16:06:30


3nAX9u Thanks-a-mundo for the blog article. Great.

ZavVXUhriilWhj

2014-05-12 05:23:21


yNGJ9i Looking forward to reading more. Great article.Thanks Again. Cool.

CwKIRzGfz

2014-06-04 22:29:00


THXfIv I cannot thank you enough for the blog.Thanks Again. Much obliged.

yYtUhxvZqnho

2014-06-19 10:43:51


6y5FNt I value the blog post.Much thanks again. Much obliged.

mrbcACxCZpuvbk

2014-07-03 18:14:16


lxkeJI Fantastic article.Much thanks again.

bAofGAuJivUtGq

2014-08-02 03:55:32


qj7itF This is one awesome blog.Really thank you! Keep writing.

VnwTBYqPuGrWGVxD

2014-08-04 12:59:48


QsUs2y wow, awesome blog article.Thanks Again. Keep writing.

LSbMPSkS

2014-08-05 14:27:16


TazGAd Thanks-a-mundo for the article post.Much thanks again. Really Great.

ZfXzYOtTvrnDmLYn

2015-01-16 04:41:38


CzZp2u Hi there! I´m at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!


Aby dodać komentarz, proszę podaj swój nick oraz wpisz komentarz


Nick
KomentarzDowiedz się więcej na temat:

Odpowiedzialność i możliwości obrony w przypadku
dokonania transakcji oszukańczej na odległość
(przez Internet, telefon, pocztę)


Czytaj w poradach prawnych kliknij tutaj.

Newsletter

Aby otrzymywać newsletter wpisz swój adres w pole i naciśnij OK

Statystyki - dziś

Liczba odwiedzin

Liczba odsłon

2802

Szczególnie polecamy

Ponad 10,4 miliona kredytówek w naszych portfelach

Visa i MasterCard
nie dogadały się ze sobą

Czy wypłaty kartą mBanku z bankomatów za granicą są rzeczywiście bezpłatne ?

Inteligo:
stawia karty debetowe do pionu

Co właściwie znajduje się na pasku magnetycznym?

Jak zacząć akceptować karty płatnicze? - Poradnik dla handlowców

Nasi partnerzy